นโยบายการคืนสินค้า - อาหารเสริมเซนจิ

นโยบาลการคืนสินค้า

1. การคืนสินค้า และการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า จากความเสียหายเกิดจากการขนส่ง หรือ บริษัทฯ ส่งสินค้าผิด โดยที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

 1. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน แกะพลาสติกหุ้มกล่อง
 2. สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 3. หากท่านรับสินค้าเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 4. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
  – กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
  – สินค้าแถม

2. วิธีการส่งคืนสินค้า
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ mkt@zenji.in.th หรือ ทางไลน์ https://lin.ee/xxZ6SRh

 1. ระบุเหตุผลในการคืนสินค้า
 2. ภาพถ่ายสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับสินค้าผิด

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระและทำการส่งสินค้าให้ใหม่ทันที่ที่ได้รับสินค้าคืน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน (ถ้าไม่มีการผิดเงื่อนไขตามข้อ 1 หรือ มิได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ) จะดำเนินการส่งสินค้าให้ทันที โดยสินค้าใหม่จะส่งถึงท่าน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า

5. นโยบายการคืนเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดและลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าอีก หรือในการณีที่สินค้าหมด
 • ในกรณีสินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

หมายเหตุ การคืนเงินจะโอนที่เลขที่บัญชีผู้รับเงินตรงกับบุคคลที่ทำการสั่งซื้อ

*ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า